Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση έργων ΑΠΕ (O&M)

• Παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο (real time)

• Βασικοί Δείκτες Απόδοσης και Αναφορές Έργου (KPIs)

• Προληπτική/Επεμβατική Συντήρηση και συχνές Επιθεωρήσεις Έργου