Ανάπτυξη έργων

• Επιλογή και Προαξιολόγηση του Χώρου

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Ενεργειακή Μελέτη, Μελέτη Βιωσιμότητας, Τεχνικοί Έλεγχοι)

• Βελτιστοποίηση LCOE (Levelized Cost of Energy)

• Αξιολόγηση και Χαρτογράφηση Έργων ΑΠΕ