Χρηματοδότηση έργων

• Σχεδίαση, Μελέτη, Αδειοδότηση

• Engineering, Procurement, Construction

• Ολιστική Διαχείριση Έργου

• Δοκιμές Απόδοσης, Έλεγχοι, Παράδοση έργου έτοιμο προς λειτουργία