Έλεγχος, Επιδιόρθωση και Ανακατασκευή έργου

• Έλεγχος, Επιδιόρθωση και Ανακατασκευή Έργου 

• Μείωση της Υποβάθμισης Ισχύος 

• Ενίσχυση της Απόδοσης Έργου

• Αναμόρφωση του Έργου σύμφωνα με τυχόν νέες Κανονιστικές Οδηγίες