Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.)

H ESC μπορεί να προσφέρει συλλογή δεδομένων μέτρησης παραγωγής  σταθμού παραγωγής ΑΠΕ του πελάτη από το σύστημα SCADA (Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων) και ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναφοράς καθώς και πρόβλεψη ωριαίας παραγωγής του σταθμού ΑΠΕ του πελάτη.

Σε συνεργασία με την WATT+VOLT, μπορούμε να προσφέρουμε προσφορές υποβολής της παραγόμενης ενέργειας στην προ ημερήσια (Αγορά Επόμενης Ημέρας),στις ενδοημερήσιες αγορές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθώς και διαχείριση όλων των  σχετικών διαδικασιών.